foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Polski Klub Kawaleryjski jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem niezarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej. Więcej...

Kawaleria.org

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski

Organizacja Pożytku Publicznego – KRS 0000078096

z siedzibą w Poznaniu

Adres korespondencyjny:

ul. Sieroca 1/38, 85-113 Bydgoszcz

KONTO: PKO BP Oddział II Bydgoszcz nr r-ku: 29 1020 1475 0000 8102 0094 4330.

(KRS: 0000078096, NIP: 7811637516, REGON: 631274306)

www.kawaleria.org

Polski Klub Kawaleryjski jest stowarzyszeniem ogólnopolskim, które zarejestrowane zostało w dniu 10.11.1998 r. w Sądzie  Wojewódzkim w Poznaniu. Członkami organizacji są żołnierze zawodowi, rezerwy oraz inni miłośnicy tradycji kawaleryjskiej z niemal całego terenu kraju, a także zza granicy, którzy pragną kultywować 1000 letnią tradycję jazdy polskiej. W PKK Oddziały Terenowe kultywują tradycje 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich, 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz tradycję 5 Brygady AK mjr. Szendzielarza „Łupaszki” - oficera 4 pułku ułanów z Wilna. Ponadto, grupy i pojedynczy członkowie PKK nawiązują do dziedzictwa innych pułków kawaleryjskich i formacji jazdy dawnej – OT PKK z Chełmna – Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Stowarzyszenie jako jeden z głównych celów postawiło sobie wspieranie działań MON w zakresie tworzenia i funkcjonowania Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego, na stałe funkcjonującego w składzie Sił Zbrojnych RP. Dla realizacji tego przedsięwzięcia, dnia 14 stycznia 2000 r. Polski Klub Kawaleryjski, podpisał w Warszawie porozumienie o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Na mocy tego dokumentu PKK zobowiązał się również do zorganizowania Honorowego Szwadronu Kawalerii, który będzie pełnił również rolę zaplecza kadrowego, dla stale funkcjonującego pododdziału kawalerii WP, stanowiąc dla niego uzupełnienie w trakcie ważnych dla wojska jak i państwa uroczystości. Takich jak Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Żołnierza Polskiego – 15 sierpnia, czy Święto Niepodległości w dniu 11 listopada. W skład tej jednostki, której utworzono już pierwszy pluton (po raz pierwszy zaprezentowany w czasie wojskowych uroczystości w dniu 11 listopada 1999 r. na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie), weszli ochotnicy z całej Polski. Sposób funkcjonowania Honorowego Szwadronu Kawalerii III RP opiera się na zasadach czysto wojskowych, w oparciu o istniejące regulaminy i przepisy, po dostosowaniu ich do potrzeb jednostki konnej.

PKK zajmuje się również szkoleniem kawaleryjskim młodych mężczyzn, przygotowując ich również do służby w Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego. Dlatego wielu członków PKK już od początku swojego istnienia zasilają, w sposób ciągły, ten pododdział. W celu realizacji powyższego zamierzenia PKK organizuje szereg przedsięwzięć, w tym Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie typu „MILITARI”. W trakcie tej rywalizacji współcześni kawalerzyści doskonalą swoje umiejętności z zakresu strzelania z kbk AK, skokach konnych przez przeszkody, oraz władaniu lancą i szablą. PKK współorganizuje szereg innych przedsięwzięć patriotyczno – kawaleryjskich, w tym odtworzenia szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami.

Wszystkie osoby pragnące wstąpić do PKK lub wesprzeć działania stowarzyszenia, proszone są o kontakt korespondencyjny na adres stowarzyszenia – ul. Sieroca 1/38; 85 – 113 Bydgoszcz.

Biuro Prasowe Polskiego Klubu Kawaleryjskiego (S-KS)

§ 1.

Polski Klub Kawaleryjski (zwany dalej Klubem) jest patriotycznym, dobrowolnym, niepolitycznym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem nie zarobkowym osób fizycznych, których celem jest kultywowanie i kontynuowanie tradycji kawalerii i jazdy polskiej, między innymi poprzez utworzenie ochotniczej jednostki konnej, formowanej oraz wystawianej na czas ważnych uroczystości państwowych i wojskowych, pod nazwą „Honorowy Szwadron Kawalerii III RP”. Barwą szwadronu jest biało amarantowy proporczyk ze srebrną żyłką po środku.

Obok powyższego zasadniczym celem działalności Klubu jest wspieranie resortu obrony narodowej w zakresie szkolenia oraz przygotowywania młodzieży przedpoborowej i poborowej do służby wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Polski Klub Kawaleryjski dążyć będzie również do utworzenia, na bazie istniejącego obecnie pododdziału konnego Sił Zbrojnych RP, pełnoetatowego szwadronu reprezentacyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. (ze Statutu PKK)